Zastaw udziałów w spółce z o.o.

Hands of five businessman holding wooden blocks placing them into a structure. Conceptual of teamwork, strategy and business start up.

Zastaw jest jedną z form zabezpieczania wierzytelności i może być ustanowiony na rzeczach lub na prawach zbywalnych, a skoro tak – to również na udziałach w spółce z o.o. Jak ustanowić zastaw na udziałach? Jakie są skutki tego zastawu dla praw wspólnika? Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej →

Zmiana umowy spółki (statutu) spółki kapitałowej w organizacji

paul-bence-395888-2Spółka kapitałowa po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status tzw. „spółki w organizacji”, czyli nie jest jeszcze osobą prawną, ale posiada podmiotowość jako tzw. „ułomna osoba prawna”. Czasem zdarza się jednak, że po zawiązaniu, a przed wpisem do KRS, zachodzi potrzeba zmiany umowy spółki lub statutu. Pytanie tylko w jaki sposób zmienić umowę spółki/statut spółki kapitałowej w organizacji? Czytaj więcej →

Osobiste uprawnienia wspólnika spółki z o.o. w zakresie prawa głosu

Senior business people exchanging new conceptsKodeks spółek handlowych przewiduje określone prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o. Niezależnie od takich kodeksowych praw i obowiązków możliwe jest umowne przyznanie szczególnych korzyści lub też nałożenie szczególnych obowiązków. W umowie spółki dopuszczalne jest przyznanie szczególnych korzyści wspólnikowi, a więc takich uprawnień, które wykraczają poza zakres praw wynikających z modelu przyjętego w KSH. Jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie, wspólnik może uzyskać szczególne, a więc przyznane właśnie jemu prawa tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi.

Czytaj więcej →

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych

Ceo reading financial document at workplaceW poprzednich wpisach kilkukrotnie podkreślaliśmy znaczenie organów uchwałodawczych w spółkach kapitałowych. To właśnie zgromadzenie wspólników i – odpowiednio – walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o najistotniejszych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestiach w spółce. Należy jednak mieć na uwadze, że swoboda decyzyjna wspólników (akcjonariuszy) przy podejmowaniu uchwał napotyka pewne ograniczenia, których przekroczenie może skutkować uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności uchwały.

Czytaj więcej →

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Business people raising hands to answer in training

Nie ulega wątpliwości, że wspólnicy odgrywają w spółce z o.o. fundamentalną rolę, o czym zresztą pisaliśmy niedawno na naszym blogu (wpis pt. „Prawa i obowiązki wspólników”). Mimo tego w określonych sytuacjach może zdarzyć się tak, że wspólnik – niezależnie od własnej woli – zostanie ze spółki wyłączony.

Czytaj więcej →

Wniesienie wkładu do spółki

 

Accounting, budget, price.

Założenie spółki osobowej jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładów przez jej wspólników. Wkłady mają najczęściej charakter pieniężny, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich przedmiotem były ruchomości, świadczenie pracy czy usług bądź też nieruchomość. W tym ostatnim przypadku jeszcze niedawno w praktyce pojawiało się wiele wątpliwości co do formalności jakich należało dochować, aby skutecznie przenieść własność nieruchomości ze wspólnika na spółkę. O co należy zadbać aby nasz wniosek o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości na rzecz nowo założonej spółki osobowej był skuteczny – tłumaczymy poniżej. Czytaj więcej →